ABOUT THE SHOW


布展与撤展
标准展位布展:11月6日(周二)   13:00 - 17:30
光地展位布展:11月6日(周二)   08:30 - 17:30
                          11月7日(周三)   08:30 - 21:30

 

撤展时间
光地和标准展位:11月10日(周六)  15:00 – 21:00

 

开展时间
专业观众参观:11月8-9日(周四-周五)  09:00 – 17:00
公众观众参观:11月10日(周六)            09:00 – 15:00

 

展览地点:
广州保利世博展览馆(3号馆展厅)
广州市海珠区新港东路1000号